tisdag 10 januari 2012

Brottsvågen i Klintehamn Del 1

Klintehamn har genom åren drabbats av en allt mer omfattande brottslighet. Under hösten 2010 med fortsättning under våren 2011 gjordes ett allt större antal inbrott runt om i samhället. Vid början till mitten av maj 2011 blev det till en ren epidemi av inbrott och som en följd av detta sammankallade polisen tillsammans med andra till ett möte med allmänheten i Klinteskolans aula den 25 maj.

När närpolisens representant på mötet Conny Johansson höll sin inledning började han med att förklara att man fått fast de flesta inbrottstjuvarna och att brottsvågen inte hade något samband med behandlingshemmet AB Hassela Gotland som är beläget här.

Detta kan man säga var ett oriktigt påstående och jag har nu anmält till Polisens Internutredningar att närpolis Conny Johansson handlat fel i tjänsten vilket spridande av oriktiga uppgifter bland allmänheten kan sägas vara. Jag har även lämnat det här materialet till nyhetsmedia på Gotland, radio och tidningar, men har föga  förhoppningar om de kommer göra något av det här eller att det kommer till stånd en utredning internt hos polisen. Försöka duger!

Nedan följer en noggran genomgång och sammanfattningsvis kan sägas att av de 15 inblandade i inbrotten var 3 utan kontakt med behandlingshemmet, 8 inskrivna på behandlingshemmet vid brottsligheten och 4 fd inskrivna på behandlingshemmet. Vid 2 av inbrotten användes AB Hasselas egna fordon för att transportera stöldgodset och en mycket stor del av stöldgodset återfanns i behandlingshemmets lokaler.

Bilaga 2 till anmälan med namnlistan lägger jag givetvis inte ut här.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Anmälning till Polisens Intern Utredningar
Bifogas Bilaga 1 Namnlista
Bifogas Bilaga 2 Mina personliga funderingar 
Jag vill anmäla till PIU att polis Conny Johansson som representant för Närpolisen Gotland har handlat felaktigt i tjänsten genom att ha vilselett allmänheten i samhället Klintehamn angående brottsligheten här.

Klintehamn är ett litet kustsamhälle med c:a 1300 innevånare beläget tre mil söder om Visby på Gotland. Här finns olika tätortsverksamheter och några mindre företag med tillverkning. I samhället finns ett HVB-hem med 67 platser för ungdomar med olika problem. Alltså en i relation till samhällets storlek betydande verksamhet och nog det i särklass största HVB-hemmet för ungdomar i landet. Företaget AB Hassela Gotland har ytterligare fler verksamheter spridda på ön. Från att tidigare ha behandlat ungdomar med missbruksproblem har det när det gäller inskrivna killar förskjutits till att i högre grad handla om kriminalitet.

Tidigare år har samhället och ön drabbats av grova våldsbrott som knivskärningar och rån vilka har haft samband med behandlingshemmet. Succesivt har dock antalet inbrott i samhället ökat. Med början förra hösten och med en kulmen i maj 2011 ökade dessa inbrott till en mycket hög nivå. Med anledning av detta sammankallades ett offentligt möte för medborgarna i samhället på initiativ av Närpolisen Gotland i Klinte-skolans aula den 25 maj 2011.

Närpolis Conny Johansson inledde mötet med att berätta att brottsvågen som föranlett mötet inte hade något samband med behandlingshemmet Hassela och det är en uppgift han vidmakthållit vid telefonförfrågan senare. Att polisen på detta sätt sprider helt (eller rättare sagt nästan helt) felaktiga uppgifter bland oss som bor i Klintehamn och på ön, gör att vi blir helt hjälplösa när vi skall se lösningar av problemen och förbättringar av vårt samhälle. Orsaken till att närpolisen sprider dessa påståenden kan man bara spekulera i men jag tycker detta borde utredas.

Jag har gått igenom tingsrättsdomar som har samband med "Brottsvågen i Klinte" och nedan följer en kort sammanfattning av dessa. Bifogat till denna skrivelse får utredarna en namnsammanställning på dömda bifogad men jag tycker det vore fel att sända den till andra och dessutom antagligen olagligt. Vid sammanställningen av de dömda har jag delat upp de dömda i tre kategorier:
1 Ungdomar som inte är eller varit inskrivna på AB Hassela
2 Ungdomar som vid brottsligheten varit inskrivna på AB Hassela 
3 Ungdomar/Yngre män som tidigare varit inskrivna på AB Hassela.

I "Brottsvågen i Klintehamn" 2011 har jag inte tagit med narkotikabrott, misshandlar ungdomar emellan (flera åtal), andra misshandlar eller hot, inbrott och stölder internt på behandlingshemmet och annat som gått till tingsrätten men vad jag kan minnas har nästan samtliga dessa domar som berört samhället haft samband med AB Hassela. Dessutom är deet är ett ganska stort antal.

Sammanställning "Brottsvågen i Klintehamn"

Brottmål 543 - 11 Dom 20 juni 2011
Den då aktuella inbrottsvåg som föranledde medborgarmötet den 25 maj.
Ett flertal inbrott i samhället i böjan av maj. Två gånger på Donnergymnasiet där bla c:a 40 datorer stals. Vidare inbrott på KIK (idrottsklubb), Yttergrens Bilservice (mack/bilverkstad), Suderviljan (arbetskoperativ med växthus av förståndshandikappade), privat villabostad och Kustgillen (grill). Under denna period skedde ytterligare inbrott i samhället vilka ej kommit till domstol. För utom detta dömdes flera för olika andra saker som bilstöldsförsök, doping och narkotikabrott (hasch och benso).
 I denna dom dömdes 5 personer varav 1 tillhör inte kontakt med AB Hassela, 3 inskrivna på AB Hassela och 1 tidigare inskriven på Hassela. (Den sist nämnde blev utskriven pga ålder den 15 april och dröjde sig kvar i bostaden och samhället.)

Brottmål 1211 - 10 Dom 22 augusti 2011
Brottslighet i samhället hösten 2010 som dock först kom upp i tingsrätten augusti 2011
En mycket stor mängd skiftande brott av olika karaktär dock ej våldsbrott. Alltför omfångsrikt att redogöra för i detalj men de för samhället mest betydande: Diverse bilstölder eller försök till dylika. Inbrott på Donnersgymnasiet (6 datorer stals och vid inbrottet användes AB Hasselas röda Skoda vilken enligt föraren de inskrivna ungdomarna fick låna). Två stycken inbrott i Elektronikservice i Hemse (diverse elektronikprodukter stals och vid den omfattningsrika stölden användes likaledes AB Hasselas röda Skoda som de inskrivna ungdomarna enligt en av de åtalade får låna). inbrott i privatbostad i Klintehamn där smycken stals ur ett sovrum. Dessutom dömdes flera av de åtalade samtidigt för narkotikabrott (hasch även i större mängder) och en av de åtalade för ganska omfattande internetbedrägerier.
 I denna dom dömdes 7 personer varav 1 tillhör inte kontakt med AB Hassela, 4 inskrivna på AB Hassela och 2 tidigare inskrivna på Hassela.

Brottmål 512 - 11 Dom maj 2011
Inbrott i Klinteskolan hösten 2010 (1 dator stals) Bilstöld och försök till bilstöld. Den huvudåtalade begick i samma veva andra brott på ön (rammning av livsmedelsaffär medelst stulen bil i Slite.
I denna dom dömdes 1 just straffmyndig person med inte kontakt med AB Hassela och 1 person tidigare inskriven på AB Hassela. (Den sist nämnde har varit drivande i alla brott som åtalet gällde och har utfört dem tillsammans med mycket unga personer)

Åtal november 2011 Har ej läst domen.
Inbrott på Konsum i Klinte 7 maj 2011. (Godis och läsk stals för ett inte helt obetydligt belopp)
Den åtalade var vid brottstillfället inskriven på AB Hassela

Av de dömda för alla de här olika brotten är alltså 3 "inte kontakt med " AB Hassela, 8 inskrivna vid AB Hassela och 4  före detta inskrivna på AB Hassela.                                               
Detta gör att man med fog kan säga att närpolisens och Conny Johanssons påståenden är helt felaktiga. Om vi boende förs bakom ljuset genom felaktiga uppgifter från polisen, vilka vi borde ha stort förtroende för, blir vi alla helt hjälplösa inför de problem som finns.

Vänliga hälsningar
Hannes Müller
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bilaga 2
Detta skall enbart ses som mina högst personliga åsikter när det gäller detta behandlingshems fortsatta varande. Som man sett i när jag försökt bena ut vilka som legat bakom brottsvågen i vårt samhälle har behandlingshemmet AB Hassela en mycket stor betydelse. Självklart skulle kriminalitet finnas i Klintehamn även utan behandlingshemmet men här nedan är mina åsikter när det gäller detta. 
1 Ungdomar som är inskrivna på behandlingshemmet kan tyvärr ganska ostört ägna sig åt brottslighet.  Om man får 3000:- dygnet för att ta hand om en ung människa med problem skulle man kunna förvänta sig att företaget skulle ha resurser att förhindra det. Behandlingshemmet brister i tillsyn och kännedom om de inskrivnas liv.

2 Ett verkligt problem för Klintehamn är att ungdomar/yngre män runt och lite över 20 som är utskrivna som inte klarar sig så bra numera gärna på olika sätt dröjer sig kvar och bosätter sig i samhället . Det är även ett problem för behandlingshemmet i och med att de här före detta inskrivna drar med sig inskrivna ungdomar i kriminalitet och missbruk och vice versa. Tyvärr har utvecklingen så pass mycket gått företagsledningen ur händerna så de låtsas om ingenting.


3 Det är kanske så att det aldrig kan fungera bra att behandla ungdomar med olika problem i det här jättefornatet som 67 platser på ett hem vare sig i ett litet eller stort samhälle. Inte minst drabbade är ungdomar som sänds för behandling vilka ofta kan få för dem destruktiva nya vänner eller får leva i en miljö där våld och hot aldrig är långt borta. Kanske det enda rätta är att lägga ned företaget eller splittra upp det på mindre enheterVill gärna tillfoga en helt annan reflexion. På Gotland frodas ganska mycket rykten om Klinte och Hassela och att det skulle vara särdeles många invandrare som är inblandade i kriminalitet. En enda av de här 15 killarna jag gått igenom domarna på har av namnet att döma sådan bakgrund. Trots allt vackert prat om mångkultur från behandlingshemmet är invandrarungdomar starkt underrepresenterade på hemmet. Om orsaken är att behandlingshemmet inte gärna tar emot ungdomar med invandrarbakgrund eller om de själva inte gärna vill vara där låter jag dock vara osagt.

2 kommentarer:

 1. Du vet nog vem jag är,Hannes..................13 januari 2012 12:33

  De ungdomar som kommer till HasselaGotland väljs inte ut av HasselaGotland.Det är kommunerna som väljer att placera ungdomar i Klintehamn och vi tar emot de som respektive kommun önskar placera här.Vi väljer inte bort någon och vi favoriserar inte någon,de som kommunen anser skulle få bra behandling här tar vi emot.
  Till skillnad mot sverigedemokraterna så har vi ingenting emot ungdomar med invandrarbakgrund.
  Sverigedemokraterna är nog det djävligaste som hänt sedan Hitler.
  Ska anmäla till RF (Riksidrottsförbundet) att IK Tjelvar är en förening som är invandrarfientlig.

  SvaraRadera
 2. Vad tycker du om att ett band med en medlem i sverigedemokraterna inte får spela på Gotlands allehandas gala?Är det diskriminering?Dom får ju inte spela därför att en medlem är sympatisör med er.

  SvaraRadera